top of page

פרס הכלכלן/נית הצעיר/ה 2022

קרן צרפת-ישראל מעניקה אחת לשנה את פרס הכלכלנים הצעירים לכלכלן\נית צעיר\ה מצרפת וכלכלן\נית צעיר\ה מישראל אשר פועלם\ן זכה להכרה בינ"ל.

Capture d’écran 2020-11-26 à 19.25.46.
Capture d’écran 2020-11-26 à 19.25.52.
Capture d’écran 2020-11-26 à 19.25.58.

תנאי הזכאות

​ 

להיות בן פחות מ- 40 שנים למועמדים צרפתיים ולפחות מ- 45 מועמדים ישראלים עד ה- 31 בדצמבר 2022.

הפרש זה של חמש שנים נועד לפצות על השירות הצבאי.

הפרסים מוענקים אחת לשנה.

קטגוריה

 

הפרסים יכירו במצוינות במחקר בכלכלה.

תוכן הפרס

 

פרסי הכלכלן הצעיר יורכבו מתרומת 30,000 אירו ודיפלומה, אחת לכלכלן צרפתי ואחת לכלכלן ישראלי.

חבר השופטים יכול גם להחליט על פרס משותף של חצי כל אחד לשני כלכלנים צרפתים או שני כלכלנים ישראלים.

תנאי כניסה

 

על המועמדים להיות אזרחי המדינה הנדונה.

כלכלן צרפתי יהיה אזרח צרפתי ללא קשר למקום עבודתו וכלכלן ישראלי יהיה אזרח ישראלי ללא קשר למקום עבודתו.

יישומים

 

המינויים הם בכל המקרים עקיפים על ידי אנשים מוסמכים. מועמדויות יתקבלו מבין ראשי המפעלים הבאים לכלכלה, על בסיס נהלים פנימיים משלהם.  

  • מחלקות או בתי ספר באוניברסיטה

  • מוסדות מחקר ומרכזי

  • האקדמיה הלאומית או האזורית

  • זוכי פרס נובל בכלכלה

הגשת רישום ותיעוד

 

כל הבקשות יוגשו ל-FFI דרך contact@fondationfranceisrael.org .

 

המועד האחרון להגשה הוא 15 באפריל, 2022.

 

הבקשה והמסמכים הנלווים יוגשו באנגלית בלבד.

 

על המוסד או האדם המציע את המועמד לספק את המידע והמסמכים הבאים:

  • מכתב מועמדות שנחתם על-ידי הקצין/הגוף הממנה

  • שם המועמד ושייכות מוסדית

  • הצהרה בעמוד אחד המסבירה מדוע זוכה המועמד לפרס

  • רשימה של שלושה מהפרסומים החשובים ביותר של המועמד

  • קורות החיים של המועמד

ה-FFI ישלח אימייל לגוף המציע או לאדם המאשר את קבלת הרישום עם מספר סימוכין שישמש בכל התכתבות.

אם התיעוד אינו שלם, הקרן תודיע על כך למציע, תוך מתן ארכה חד פעמית של 30 יום.

ה-FFI מתחייב לשמור על סודיות כל המסמכים שהתקבלו ולא יספק מידע מפורט על המשתתפים או על הדיון של חבר השופטים של הפרס.

ה-FFI יפרסם רק את שמות האנשים או המוסדות שהציעו את הזוכים.

תהליך הערכה ומיון מועמדים:

 

חבר השופטים לפרס מורכב מ-6 מומחים בינלאומיים בולטים שמונו על ידי ה-FFI.

ה-FFI ימנה נשיא חבר המושבעים בצורה שימצא לנכון.

חבר המושבעים מקבל את החלטתו ברוב רגיל.

החלטות חבר המושבעים לא יהיו נתונות לערעור.

 

הרכב חברי חבר השופטים ותוכן תעודת הפרס, לרבות הצהרת חבר השופטים על הצדקת הפרסים, יוצגו בפומבי.

טקס חלוקת פרסים וטקס פרסים

 

מחיר ה-FIF יוחלט עד ה-30 ביוני 2022.

 

הפרס יוענק בטקס רשמי שיתקיים בצרפת או בישראל על פי החלטת ה-FFI בשנת 2022.

 

כל הזוכים חייבים להסכים להשתתף בטקס המצגת הזה.

כל זוכה יתחייב לקיים כנס בצרפת או בישראל לפי החלטת ה-FFI.

קבלה

 

הגשת ערכים במסגרת קול קורא זה מעידה על הסכמה לתנאיה וקבלת החלטות וויתור על כל תביעה נגדם מצד מציעים ומועמדים.

2.png
3.png

Itay Saporta-Eksten and Gabriel Zucman win the 2021 Young Economist Prize from the France-Israel Foundation

The France-Israel Foundation awards Itay Saporta-Eksten and Gabriel Zucman the 2021 Young Economist Prize. Each year, the Foundation awards two Prizes to young French and Israeli economists whose work has acquired international renown. Due to the current context linked to the international health crisis, the award ceremony for the 2021 winners has been postponed to May 9, 2023 at Tel Aviv University.

The 2021 winners are Itay Saporta-Eksten, Tenured Senior Lecturer at the Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University and Gabriel Zucman, Professor of Economics at the Paris School of Economics and the University of California, Berkeley.

Itay Saporta-Eksten,

Tenured Senior Lecturer at the Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University 

"Universal Basic Income – a Macroeconomic Approach"

Gabriel Zucman,

Professor of Economics at the Paris School of Economics and the University of California, Berkeley.

“Globalization, Taxation and Inequality”

Gabriel Zucman2.jpeg

Gabriel Zucman

Itay  Saporta Eksten.jpeg

Itay  Saporta Eksten

WhatsApp Image 2023-05-10 at 08.04.12 (1).jpeg

Xavief Jaravel, Gabriel Zucman, Muriel Haim,  Ayala Arad, Elhansn Helpman, Itay Saporta Eksten

3.png
2.png
président jury.jpeg

Elhanan Helpman président du jury

bottom of page